20 maj 2015

Kommuniké från Oniva Online Groups årsstämma 2015

Stockholm, Oniva Online Group Europe AB publ., (ONG) höll årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 på bolagets kontor i Stockholm.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Det beslutades att bolagets vinstmedel balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2014. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns avstyrkan, att inte bevilja en f.d. verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014. Vidare beslutade stämman att inte bevilja ansvarsfrihet för den f.d. styrelseledamoten Åke Eriksson. Därefter beviljades övriga styrelseledamöter och övriga under året utsedda verkställande direktörer ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Arvode ska utgå till styrelsen om totalt 675 000 kronor varav 200 000 till styrelsens ordförande, 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna därutöver ska

75 000 kronor fördelas mellan ledamöterna i det nyinrättade revisionsutskottet. Arvode till bolagets revisorer ska utgå enligt löpande räkning.

Lars Wahlström, Britta Dalunde, Carl-Magnus Hallberg, Victoria Dexback och Cecilia Lager omvaldes som styrelseledamöter. Lars Wahlström omvaldes till styrelsens ordförande.

Ernst & Young med ansvarig revisor Per Hedström nyvaldes till ordinarie revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om incitamentsprogram för ledande befattningshavare. Beslutades om emission av 400 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare. Vid full teckning ökar bolagets aktiekapital med 600 000 kronor, vilket medför en utspädning på 2,3 procent.

Stämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägarna Alted AB och TAMT AB med stöd av aktieägare som representerade mer än 50 procent av samtliga utestående aktier, om emission av 400 000 teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelsens ledamöter. Vid full teckning ökar bolagets aktiekapital med 600 000 kronor, vilket medför en utspädning på 2,3 procent.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att besluta om att – vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt.

För fullständig information om de beslut som fattades av årsstämman hänvisas till www.onlinegroup.com, där dokumentation relaterad till stämman finns att ladda ner. 

Visa alla artiklar