12 november 2012

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012

Tredje kvartalet 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 33,9 (41,5) MSEK
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,4 (3,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,0 (2,2) MSEK
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,6 (-5,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 (-0,06) SEK
 • Proforma omsätter Getupdated och Crystone 41,2 MSEK med ett EBITDA om 5,8 MSEK och ett rörelseresultat om 3,7 MSEK.

Delårsperioden januari – september 2012

 • Nettoomsättningen uppgick till 111,9 (120,1) MSEK,
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till   7,7 (8,1) MSEK, en minskning med 0,4 MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (5,1) MSEK
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -2,2 (-5,0) MSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,02 (-0,07) SEK
 • Proforma omsätter Getupdated och Crystone 135,1 MSEK med ett EBITDA om 18,1 MSEK och ett rörelseresultat om 12,7 MSEK.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • En extra bolagstämma den 26 oktober beslutade godkänna förvärvet av Crystone Sverige AB
 • Bolagstämman beslutade även om en företrädesemission om 45 MSEK med en övertilldelningsoption om ytterligare 11 MSEK
 • Bolaget ingick den 8 november 2012 ett låneavtal med Swedbank om en långfristig lånefacilitet om 15,0 MSEK samt en checkräkningskredit om 10,0 MSEK            

För rapporten i sin helhet se bilagd PDF.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Urban Johansson
Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +46 (0)704 16 95 00
urban.johansson@getupdated.com

Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 12 november 2012

Visa alla artiklar