10 november 2011

Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari-september 2011

Tredje kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 46,5 (43,6) MSEK, en ökning med 2,9 MSEK. 
 • Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 9 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,1 (5,7) MSEK. Justerat EBITDA 2010 uppgår till -8,8 MSEK på grund av realisationsvinst vid försäljningen av dotterbolaget MediaAnalys 2010.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-3,6) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -5,4 (1,5) MSEK. Justerat resultat 2010 uppgår till -13,0 MSEK på grund av försäljningen av MediaAnalys. I resultatet 2011 ingår 3,0 MSEK i förlikningskostnad och flyttkostnader om 1,5 MSEK.
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,06 (0,02) SEK.

Delårsperioden januari – september 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 139,9 (160,4) MSEK, en minskning med 20,5 MSEK.  Exklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen 2010 till 139,6 MSEK.
 • Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 9 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9,0 (-0,8) MSEK. Justerat EBITDA 2010 uppgår till -15,3 MSEK på grund av realisationsvinst vid försäljningen av dotterbolaget MediaAnalys.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -12,8 (-16,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -4,9 (-9,2) MSEK. Justerat resultat 2010 uppgår till -23,7 MSEK på grund av realisationsvinst vid försäljningen av dotterbolaget MediaAnalys.
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,06 (-0,17) SEK.

Efter periodens utgång

 • Styrelsen har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 10 november 2011 att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 20,5 MSEK.
 • Getupdated har erhållit ett s k brygglån av Erik Penser Bankaktiebolag om 10 MSEK. Bryggkrediten ska återbetalas i sin helhet i samband med nyemissionens slutförande.

Framtidsutsikter

I kvartal 2-rapporten 2011 uppgavs att nettoomsättningen för helåret förväntas överstiga 200 MSEK med förbättrad rörelsemarginal och positivt operativt kassaflöde. På grund av det osäkra ekonomiska världsläget har styrelsen omprövat tidigare kommunicerade årsomsättning om drygt 200 MSEK till nu uppskattade 185 MSEK. Även den tidigare bedömningen av operativt kassaflöde har påverkats av extra ordinära kostnader, varför det operativa kassaflödet inte längre förväntas bli positivt för helåret 2011. Styrelsens bedömning om förbättrad rörelsemarginal 2011 kvarstår.

För rapporten i sin helhet se bilagd PDF.

Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 10 november 2011.

Visa alla artiklar