27 november 2009

Getupdated Internet Marketing AB (publ): Delårsrapport januari – september 2009

Genomgripande strukturarbete, sänkta kostnader och stabiliserad försäljning

Tredje kvartalet 2009 • Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till -2,4 (-2,7) MSEK. Jämfört med föregående kvartal förbättrades resultatet med 0,3 MSEK trots att tredje kvartalet på grund av säsongseffekter är försäljningsmässigt svagast. • Rörelseresultatet uppgick till -9,5 (-4,3) MSEK. Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 7,1 (1,6) MSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,3 (-0,4) MSEK. Jämfört med föregående kvartal är det en förbättring med 1,7 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 1,5 (14,9) MSEK. • Nettoomsättningen uppgick till 52,6 (63,2) MSEK. Minskningen jämfört med 2008 förklaras bland annat av jämförelsestörande poster om cirka 8 MSEK och svag konjunktur. • Resultatet från kvarvarande verksamhet per aktie uppgick till -0,16 (-0,07) SEK och periodens totalresultat per aktie uppgick till -0,49 (-0,49) SEK. • Genomförda strukturåtgärder som förbättrade kreditrutiner, kostnadsbesparingar i MediaAnalys, organisationsförändringar för förbättrad service, processoptimering och -automatisering, införande av målstyrning via standardiserade mätetal och produktförändringar ger effekt. Positiv resultatutveckling i slutet av perioden med markant förbättrat resultat jämfört med samma period föregående år. • Tydliga tecken på långsamt förbättrade marknadsförutsättningar med stark försäljning i slutet av perioden och ett antal större nya kontrakt inom den konjunkturkänsliga konsultverksamheten. Efter periodens utgång • Koncernens likviditet förstärktes genom ett banklån om 16,5 MSEK, inom en kreditram om 20 MSEK. • En extra bolagsstämma valde ny styrelse bestående av de två huvudägarna Åke Eriksson och Paul Yates samt Paul Cheetham och Anders Waltner. • Den nya styrelsen gör bedömningen att bolaget under fjärde kvartalet kommer att uppnå ett positivt rörelseresultat före poster av engångskaraktär. Kassaflödet för fjärde kvartalet bedöms förbättras jämfört med tredje kvartalet. Uttalandet utgör en precisering av tidigare lämnad prognos. Delårsperioden januari - september 2009 • Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till -9,1 (19,7) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -27,2 (14,6) MSEK. Poster av engångskaraktär belastade resultatet med 18,1 (5,0) MSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22,3 (-9,9) MSEK och periodens kassaflöde uppgick till -5,0 (8,5) MSEK. • Nettoomsättningen uppgick till 176,6 (229,9) MSEK. Minskningen jämfört med 2008 förklaras bland annat av jämförelsestörande poster om cirka 36 MSEK och svag konjunktur. • Resultatet från kvarvarande verksamhet per aktie uppgick till -0,69 (0,31) SEK och periodens totalresultat per aktie uppgick till -0,75 (-0,30) SEK. För rapporten i sin helhet, se bifogad fil: Getupdated Internet Marketing AB (publ) Delårsrapport januari - september 2009 Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 27 november 2009 klockan 08.30.

Visa alla artiklar