17 februari 2010

Getupdated Internet Marketing AB (publ): Bokslutskommuniké 2009

Gradvis ökande försäljning och kraftiga kostnadsminskningar förbättrar resultatet

Fjärde kvartalet 2009 • Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till 0,6 (-13,1) MSEK. Förbättringen jämfört med föregående år är främst ett resultat av det genomförda omstruktureringsarbetet som reducerade periodens kostnader med cirka 18 MSEK. Jämfört med tredje kvartalet 2009 förbättrades resultatet med 3,0 MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (-104,8) MSEK. Poster av engångskaraktär belastade resultatet under kvartalet med 2,0 (91,7) MSEK. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,2 (-9,9) MSEK, jämfört med -4,3 MSEK under föregående kvartal. Periodens kassaflöde uppgick till 2,6 (-12,6) MSEK. • Nettoomsättningen uppgick till 63,1 (60,9) MSEK. Omsättningen inom kärnverksamheten internetmarknadsföring och sökoptimering ökade med 15 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008. • Resultatet från kvarvarande verksamhet per aktie uppgick till -0,05 (-4,07) SEK och periodens totalresultat per aktie uppgick till 0,00 (-4,42) SEK. • Koncernens likviditet förstärktes genom ett banklån om 16,5 MSEK, inom en kreditram om 20 MSEK. • Chefen för det brittiska dotterbolaget Just Search, Paul Yates, utsågs till vd och koncernchef. • En extra bolagsstämma valde en ny styrelse bestående av de två huvudägarna Åke Eriksson och Paul Yates samt Paul Cheetham och Anders Waltner. Helåret 2009 • Rörelseresultatet, exklusive poster av engångskaraktär, uppgick till -8,4 (1,0) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -28,5 (-90,2) MSEK. Poster av engångskaraktär belastade 2009 års resultat med 20,0 (91,2) MSEK. • Under året genomfördes omfattande strukturåtgärder. Genom att anpassa koncernens kostnadsnivå möjliggörs en positiv utveckling under 2010. Antalet anställda minskades med 72 personer och kostnaderna reducerades med cirka 42 MSEK på årsbasis. Ytterligare kostnadssänkningar om cirka 8 MSEK på årsbasis väntas ge effekt successivt under 2010. • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -27,5 (-19,8) MSEK och periodens kassaflöde uppgick till -2,4 (-4,1) MSEK. • Nettoomsättningen uppgick till 239,7 (290,8) MSEK. Minskningen jämfört med 2008 förklaras av en halvering av konsultverksamheten, genomfört omstruktureringsarbete i Sverige och den svaga konjunkturen. • Resultatet från kvarvarande verksamhet per aktie uppgick till -0,74 (-4,26) SEK och periodens totalresultat per aktie uppgick till -0,72 (-5,24) SEK. • Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2009. Efter periodens utgång • Koncernen har erbjudits möjligheten att belåna kundfordringarna i Just Search med 8,5 MSEK. • Omprofilering av konsultverksamheten genomfördes för att renodla huvuderbjudandet inom internetmarknadsföring och sökoptimering. Härigenom profileras spetserbjudandet av konsulttjänster inom webb-, intranät- och communities under varumärket Circuit Interactive. Framtidsutsikter • Styrelsen gör bedömningen att Getupdated under 2010 kommer att uppvisa god tillväxt och lönsamhet inom kärnverksamheten internetmarknadsföring och sökoptimering. Styrelsen bedömer vidare att koncernen kommer att uppvisa ett positivt kassaflöde för 2010. För rapporten i sin helhet, se bifogad fil: Getupdated Internet Marketing AB (publ) Bokslutskommuniké 2009 Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 17 februari 2010 klockan 08.30.

Visa alla artiklar