11 november 2010

Delårsrapport januari – september 2010

Genomförda strukturåtgärder ger förbättrat resultat och kassaflöde

Tredje kvartalet 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 44,9 (52,6) MSEK. Exklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen till 44,9 (45,3) MSEK. Den något lägre omsättningen är en följd av strukturella förändringar och negativa valutaeffekter. Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 6,0 (-9,5) MSEK. I rörelseresultatet ingår en realisationsvinst avseende försäljning av dotterbolaget MediaAnalys och avsättningar för omstruktureringskostnader. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 0,0 (-2,4) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (-4,3) MSEK, vilket är en förbättring med 3,1 MSEK i jämförelse med föregående kvartal. I kassaflödet ingår cirka 4,4 MSEK i utbetalningar för omstruktureringskostnader, justerat för detta uppgick kassaflödet till 0,8 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 5,5 (-10,0) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,08 (-0,16) SEK.
 • Den svenska kärnverksamheten uppvisade tillväxt och förbättrat resultat. Nettoomsättningen ökade med cirka 3 procent och rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgick till 0,9 (-1,8) MSEK.
 • I Frankrike ökade nettoomsättningen med 97 procent jämfört med föregående år och försäljningsutvecklingen i den nystartade verksamheten i Irland var god.

 Delårsperioden januari – september 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 166,3 (176,6) MSEK. Exklusive MediaAnalys uppgick nettoomsättningen till 145,6 (151,7) MSEK. Den organiska omsättningstillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 11 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 (-27,2) MSEK. Resultatet exklusive engångsposter uppgick till -3,3 (-9,1) MSEK. Det förbättrade resultatet jämfört med föregående år är främst ett resultat av kostnadssänkande åtgärder.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,5 (-22,3) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -4,5 (-32,5) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,09 (-0,69) SEK.
 • Beslut fattades att starta upp verksamhet i Italien.


Efter periodens utgång
En avsiktsförklaring att investera i det engelska internetvideo-bolaget Wooshii skrevs.

Framtidsutsikter
Styrelsen gör fortsatt bedömningen att Getupdated under 2010 kommer att uppvisa god tillväxt och lönsamhet inom kärnverksamheten internetmarknadsföring. Styrelsen bedömer vidare att koncernen kommer att uppvisa ett positivt kassaflöde för 2010.

Rapporten i sin helhet, se bilaga: Getupdated Internet Marketing AB Delårsrapport jan-sep 2010

För ytterligare information vänligen kontakta:
Paul Yates
Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +44 7966 077 583
paul.yates@getupdated.com

Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 11 november 2010 klockan 08.30.

Visa alla artiklar