16 februari 2012

Bokslutskommuniké 2011

Starkt kassaflöde från löpande verksamheten i fjärde kvartalet:

Fjärde kvartalet 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 40,4 (45,8) MSEK, en minskning med 5,4 MSEK
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,7 (2,6) MSEK, en ökning med 2,1 MSEK
 • Starkt kassaflöde i kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,3 (2,5) MSEK
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till -0,8 (-1,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,01 (-0,02) SEK
 • Bolaget har riktat om erbjudandet från att sälja externa produkter med mycket mediapengar till egenutvecklade tjänster såsom SEO. Detta ger bolaget lägre omsättning men betydligt bättre lönsamhet
 • Konsultverksamheten Circuit avyttrades för en köpeskilling om 8 MSEK

Helåret 2011

 • Nettoomsättningen uppgick till 160,6 (182,7) MSEK, en minskning med 22,2 MSEK. Exklusive avyttrade MediaAnalys uppgick nettoomsättningen 2010 till 162,0 MSEK, en minskning med 1,4 MSEK. Med samma valutakurser som under motsvarande period föregående år hade omsättningen under helårsperioden varit 5,1 MSEK (3 procent) högre
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 12,8 (3,6) MSEK, en ökning med 9,2 MSEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-14,1) MSEK
 • Periodens resultat för kvarvarande verksamheter uppgick till -5,8 (-8,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie efter utspädning för kvarvarande verksamheter uppgick till -0,07 (-0,15) SEK
 • Helt ny kostnadsstruktur, kostnaderna sänkta i England och Sverige med cirka 15 MSEK
 • Stark tillväxt i Frankrike och Italien
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2011

Efter periodens utgång

 • Förutom nettoamortering av lån om 6,5 MSEK under kvartal 4, har bolaget i första kvartalet 2012 ytterligare minskat skuldbördan och de räntebärande skulderna med 22 MSEK fram till rapportdatum

För rapporten i sin helhet se bilaga: Getupdated Internet Marketing AB Bokslutskommuniké 2011.

Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 16 februari 2012.

Visa alla artiklar