28 februari 2011

Bokslutskommuniké 2010

Genomförda strukturåtgärder ger positivt rörelseresultat och kassaflöde i fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet 2010

 • Nettoomsättningen exklusive MediaAnalys uppgick till 55,2 (50,4) MSEK, en tillväxt med cirka 9 procent. Den organiska tillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 24 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,0 (-3,9) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,5 (-5,2) MSEK, vilket är en förbättring med 6,1 MSEK i jämförelse med föregående kvartal. I kassaflödet ingår cirka 3,3 MSEK i utbetalningar för omstruktureringskostnader, justerat för detta uppgick kassaflödet till 5,8 MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till 0,2 (-5,5) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,00 (-0,09) SEK.
 • Redovisningsprincipen gällande intäktsredovisning av SEO-tjänster ändrades, så att en större andel av faktureringen intäktsförs senare jämfört med tidigare principer. Samtliga kvartal under 2010 har ändrats i rapporten i enlighet med dessa nya regler, liksom alla jämförelsetal avseende 2009.
 • Lönsamheten i de svenska dotterbolagen förbättrades, med en rörelsemarginal på 7,8 procent i fjärde kvartalet, justerat för poster av engångskaraktär.

Helåret 2010

 • Nettoomsättningen exklusive MediaAnalys uppgick till 194,8 (208,1) MSEK. Den organiska omsättningstillväxten inom kärnverksamheten internetmarknadsföring var cirka 7 procent.
 • Rörelseresultatet exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,2 (-22,8) MSEK. Det förbättrade resultatet jämfört med föregående år är främst ett resultat av de kostnadssänkande åtgärder som genomförts.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14,1 (-27,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -8,9 (-33,7) MSEK. Periodens resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,70) SEK.
 • Beslut fattades att starta upp verksamhet i Italien.

Efter periodens utgång

 • Styrelsen har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma den 16 mars 2011 att besluta om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Det totala emissionsbeloppet föreslås uppgå till cirka 15,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt ut garanterad genom teckningsförbindelser från bolagets större aktieägare, däribland från bolagets styrelseordförande Åke Eriksson (privat och genom bolag) och verkställande direktör Paul Yates (privat och genom bolag) samt genom en kompletterande teckningsgaranti. En majoritet av aktieägarna står bakom förslaget till beslut om företrädesemission.
 • Getupdated har erhållit ett s k brygglån av Erik Penser Bankaktiebolag om 10 MSEK. Bryggkrediten ska återbetalas i sin helhet i samband med nyemissionens slutförande.
 • Investeringen av 25 procent av aktierna i videoinnehållsbolaget Wooshii slutfördes.

Framtidsutsikter

2010 var ett bra år då koncernens finansiella stabilitet förstärktes, samtidigt som den operativa effektiviteten gjorde stora framsteg. Mot den bakgrunden förväntas tillväxt inom kärnverksamheten internetmarknadsföring samt högre lönsamhet och positivt operativt kassaflöde för koncernen under 2011.

För rapporten i sin helhet se bilaga: Getupdated Internet Marketing AB Bokslutskommuniké 2010

För ytterligare information vänligen kontakta:
Paul Yates
Verkställande direktör och koncernchef
Tel: +44 7966 077 583
paul.yates@getupdated.com

Informationen är sådan som Getupdated Internet Marketing AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 28 februari 2011 klockan 08.30.

Visa alla artiklar