23 augusti 2018

Binero Group AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018

Renodlingen av verksamheten fullbordad.

Kvartalet april – juni 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 31,3 MSEK (31,3).
 •  Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 1,2 MSEK (1,5).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,3 MSEK (5,0).
 • Periodens resultat, EBT, var 0,9 MSEK (1,2).
 •  Periodens resultat per aktie uppgick till 0,05 SEK (0,06).
 •  Årsstämman den 22 maj beslutade om namnbyte till Binero Group AB (publ). Namnbytet genomfördes den 26 juni 2018.

Delårsperioden januari – juni 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 64,3 MSEK (64,7).
 •  Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till 4,3 MSEK (3,1).
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,1 MSEK (3,4).
 • Periodens resultat, EBT, uppgick till 3,9 MSEK (2,4).
 • Periodens resultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (0,12).

VD-kommentar

Vi har lagt ett händelserikt kvartal bakom oss och blickar med tillförsikt framåt mot driftsättning av vårt nya datacenter och lansering av vår infrastrukturtjänst Binero.Cloud under hösten. Under kvartalet har vi fullbordat det senaste årets renodling av verksamheten mot hosting och molnbaserade tjänster genom namnbytet till Binero Group. Vi har en bra och sund verksamhet att bygga vidare på, där en ökad efterfrågan från både befintliga och nya kunder ger oss styrka att fortsätta utveckla och bredda vårt tjänsteutbud. För det andra kvartalet redovisar vi en stabil resultatutveckling, trots intensifierade investeringar i vårt datacenter och fortsatt tjänsteutveckling.

Namnbyte i linje med strategin

Efter det senaste årets renodling av bolaget, då online verksamheten avyttrats i sin helhet, koncentreras verksamheten till Sverige med fokus på hosting och molnbaserade tjänster med en stark lokal närvaro. Vi bytte i samband med detta namn till Binero Group, då det bättre speglar bolagets nuvarande inriktning runt molnbaserade hostingtjänster och digitala infrastrukturtjänster, IaaS, samtidigt som en rad marknadssynergier möjliggörs.

Datacenter enligt plan

Byggnationen av vårt nya datacenter i norra Stockholmsområdet går enligt plan och kommer att bli ett av Sveriges mest moderna, sett till både energieffektivitet, prisvärdhet, användbarhet och säkerhet. Vi gör investeringen för att koncentrera den existerande kapaciteten och samtidigt säkerställa driftsäkerhet och kostnadseffektivitet i verksamheten. Datacentret byggs i samarbete med E.ON och driftsättning kommer att ske i början av det fjärde kvartalet 2018. 

Breddat tjänsteerbjudande

Vi har under kvartalet intensifierat arbetet med att bredda vårt tjänsteerbjudande och därmed positionera oss inom IaaS-tjänster (Infrastruktur som tjänst). Under hösten 2018 kommer vi att lansera vår nya svenska publika molntjänst, Binero.Cloud. Tjänsten har tydligt fokus på säkerhet, miljö samt prestanda och blir ett svenskt alternativ till de internationella aktörer som redan finns på marknaden. Binero.Cloud baseras på OpenStack, vilket säkerställer enkel automatisering samt hantering av virtuella servermiljöer och förenklad utveckling av nya kringtjänster. Vi ser en stor potential för framtida tillväxt inom detta område.

Stabilt resultat

Omsättningen uppgick till 31,3 MSEK (31,3) under verksamhetsårets andra kvartal. Vår kundtillväxt har varit 5,5 procent under året vad gäller antal kunder i vår webbhotellverksamhet. Omsättningen har påverkats något negativt under året av migrering av kunder till ny plattform. Migreringen förväntas vara klar under hösten. EBITDA-resultatet minskade något till 2,2 MSEK (2,4), motsvarande en EBITDA-marginal om 6,9 procent (7,6), som en följd av investeringar kring datacentret och fortsatt tjänsteutveckling inför lanseringen under hösten. Kvartalets rörelseresultat, EBIT, uppgick till 1,2 MSEK (1,5), vilket ger en rörelsemarginal om 3,9 procent (4,8).

Ledande lokal aktör

Efter många år inom hosting, molntjänster och IT-drift har vi en god förståelse för vad kunden behöver i form av service, närvaro och säkerhet. Genom utveckling av såväl vår interna infrastruktur och tekniska plattform som nya tjänster och applikationer ser vi positivt på utvecklingen av vårt bolag. Målet är att inom en treårsperiod vara en ledande lokal aktör på den svenska marknaden för kvalitativa hosting- och molnbaserade tjänster med OpenStack som grund.

Stockholm i augusti 2018,

Göran Gylesjö

Visa alla artiklar