Binero satsar på grön IT genom att kombinera höga krav på teknik och prestanda såväl som klimatavtrycket 27 september 2019

Därför satsar Binero Group fullt ut på hållbar IT

Allt fler har fått upp ögonen för att IT-sektorn och tekniken som företag och privatpersoner använder – från mobiltelefoner till streamingtjänster och gigantiska datacenter – har en stor, och snabbt ökande, inverkan på jordens miljö. 

I takt med att vi använder Internet allt mer, och att allt fler enheter ansluts till nätet, krävs det också allt mer energi för att driva dagens uppkopplade värld. Google har beräknat att varje sökning som görs motsvarar energiförbrukningen hos en 60-wattslampa som är tänd i 17 sekunder (under 2018 gjordes i snitt 5,6 miljarder Google-sökningar per dygn). Digitaliseringens framväxt och den kraftigt ökade internetanvändningen – inte minst de senaste årens explosion av molntjänster och streaming av media – har också lett till att antalet datacenter i världen gått från drygt en halv miljon år 2012 till dagens närmare nio miljoner. 

Datacenter konsumerar stora mängder energi

Detta innebär också att datacenterindustrin slukar allt mer av världens energi – ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad, och 2023 förutspås bara Kinas datacenter förbruka mer energi än hela Australien. När vi når 2030 beräknas IT-sektorn som helhet konsumera en femtedel av världens energi. I flera regioner i världen råder etableringsstopp för datacenter på grund av att elnäten helt enkelt inte kan garantera strömförsörjningen. Och efter att Amazon tagit sina datacenter i Mälardalen i drift insåg regionens kraftbolag att datacentren slukade så mycket energi att det medförde en kapacitetsbrist i elnätet – något som föranlett att företag som vill etablera sig i regionen inte kan garanteras tillräcklig strömförsörjning. 

Energiaspekten är med andra ord en mycket kritisk del av framtidens IT-industri. Med tanke på att alltför många datacenter dessutom primärt drivs av fossila energikällor som kol, är det här förstås en ohållbar utveckling ur ett miljöperspektiv. 

Framtidens IT måste vara klimatsmart

Därför måste världens IT-aktörer ta ett så stort miljöansvar som möjligt i framtiden för att motverka stegrande energiförbrukning och ökande utsläpp – och i stället försöka bidra med klimatsmarta lösningar. Och det är precis vad det svenska IT-bolaget Binero Group, som bland annat erbjuder moln- och infrastrukturlösningar för företag, bestämt sig för att göra fullt ut. 

– Vi lever i en värld som står inför en tuff utmaning när det kommer till att stävja den negativa utvecklingen för miljön. Vi måste alla ta ansvar för att vända trenden. Det är förstås viktigt att varje individ drar sitt strå till stacken, men som ansvarig för ett företag så har man enligt mig ett extra stort ansvar, säger Göran Gylesjö, vd för Binero Group.

Binero Group har valt att gå i bräschen för en så hållbar och miljövänlig IT-leverans som möjligt. Bland annat genom att bygga ett av världens grönaste datacenter, där all överskottsenergi används som fjärrvärme åt bostäder i närområdet.

Han förklarar att exempelvis de hybrida molnlösningar för IT-infrastruktur som Binero Group tillhandahåller är ett miljövänligt val för företag, genom att den typen av lösningar till sin natur bidrar till effektivare användning av hårdvara, jämfört med om alla skulle driva sina egna servrar i egna lokaler.

Men, påpekar han, i slutändan så är Binero Group – likt alla andra IT-leverantörer – verksamma i en bransch som förbrukar mycket energi och därför måste bolaget ta ansvar för det.    

Hur ser du på kopplingen mellan tekniken vi använder i världen och det klimatavtryck detta medför?

– Ny teknik bidrar i mångt och mycket till en effektivisering av resurser. Digitaliseringen har bidragit till att data kan lagras på ett mycket mer komprimerat sätt, vilket helt klart är till fördel för miljön. Men dessvärre har branschen inte gjort rätt från början, sett till hur vi driver all utrustning som moderna tjänster och teknik kräver. Många datacenter drivs tyvärr fortfarande av fossila bränslen. Genom att ställa om till förnybar energi – som sol-, vind- och vattenkraft – löser vi de största problemen. Men det är minst lika viktigt att satsa på teknikutveckling och smarta lösningar, så att vi kan fånga upp den förnybara energin på ett effektivt sätt och även återanvända energin. För att verka på ett hållbart sätt måste vi både minska vår energiförbrukning och använda energin smartare, säger Göran Gylesjö.

Med tanke på att datacenter är enormt energislukande är energifrågan hett omtalad. Vad är enligt dig det viktigaste att fokusera på för att datacenters energiförbrukning inte ska fortsätta skena mot de mardrömsnivåer som många analyser förutspått?

– Att använda sig av förnybar energi är som sagt viktigt. Men även att hitta smarta lösningar för hur vi både använder energin så effektivt som möjligt och sedan återvinner den överskottsenergi som ett datacenter genererar. 

Göran Gylesjö berättar hur Binero Group i sitt nybyggda datacenter norr om Stockholm hittat en optimal lösning för hur man dels kan återvinna sin restprodukt – med andra ord värme – och skicka ut den i fjärrvärmenätet för att värma hus i kommunen, och dels kan använda det kylda vattnet som man får tillbaka för att kyla utrustningen i datacentret. 

– Det finns ett behov av den värme vi skapar året runt, vilket gör att vi kan ses som klimatneutrala. Jag är mycket stolt över att vi på så sätt kan erbjuda våra tjänster med ett så pass litet klimatavtryck som vi gör, och jag hoppas och tror att fler bolag kommer att välja den gröna vägen. Kan vi vara en inspiration för andra är det givetvis ett plus i kanten. 

Hur ser du generellt på nuläget i Sverige och internationellt vad gäller omfamnandet av Grön IT?

– Det blir ett mer och mer aktuellt ämne, vilket självklart är positivt. Men många företag förlitar sig på tjänster från de stora IT-leverantörerna – och många mindre IT-leverantörer baserar också hela eller delar av sin verksamhet på stora globala IT-jättar. Dessa jättar lever inte alltid upp till det som grön IT faktiskt handlar om. Ska man som organisation nå sina miljömål måste man därför också se över hur den IT-leverantör man väljer levererar sina tjänster i hela kedjan.

Vilka ytterligare miljösatsningar hoppas du att Binero Group kommer att genomföra, och förhoppningsvis driva på utvecklingen av?

 – Jag måste säga att jag är stolt över att kunna konstatera att vi har kommit långt i vårt miljöarbete. Men vi har alltid miljö, säkerhet och prestanda i fokus när vi utvecklar våra tjänster och därefter erbjuder dem på marknaden. Vi kommer också fortsätta att försöka påverka vår bransch så att det blir en självklarhet att all IT drivs av förnybar energi, samt att energin kan återvinnas genom smarta lösningar. Dataintensiv IT behöver inte påverka miljön så negativt i framtiden, det är vår verksamhet redan i dag ett utmärkt exempel på.

Läs vidare
Visa alla artiklar